https://edge-mob-sr.iptv.bulsat.com/nova/smil:novatv_mobile.smil/chunklist_w1727283701_b800000_tkYnVsc2F0Q3VzdG9tUGFyYW1ldGVyPTIxNzc3MF80MTg1NjAyXzIxNzc3MF9OVUxMX3Bjd2ViXzJkNTY2NTNiMzE2NjQyNTMyNWUzYjQyMzBlZDUzZWM2XyZidWxzYXRlbmR0aW1lPTE1ODM4MTc0OTkmYnVsc2F0c3RhcnR0aW1lPTE1ODM3ODExOTkmYnVsc2F0aGFzaD1RZEk0M1lhcHk2WmtpY3pqTzh4eFRDZ0hha0lZN1pvVDZwcVdRWEh5aXNRPQ==.m3u8
3.0

NovaTv

Теги:NovaTv