https://edge-mob-sr.iptv.bulsat.com/nova/smil:kinonova_mobile.smil/chunklist_w794783987_b800000_tkYnVsc2F0Q3VzdG9tUGFyYW1ldGVyPTIxNzc3MF80MTg1NjAyXzIxNzc3MF9OVUxMX3Bjd2ViXzVmZTE2YzZhYzViMzY3YjVjMzQ1YjAyZmY2ZTA1YjIyXyZidWxzYXRlbmR0aW1lPTE1ODM4MTc5OTEmYnVsc2F0c3RhcnR0aW1lPTE1ODM3ODE2OTEmYnVsc2F0aGFzaD04OHgxVVRadmsycFVsRTJ4X3dZSFA0MHQ1aEhQcFhhT2stR2IxanRJQXFzPQ==.m3u8
3.7

Kino Nova

Теги:Kino Nova