https://edge-mob-sr.iptv.bulsat.com/tv7/smil:kanal_3_mobile.smil/chunklist_w271118591_b800000_tkYnVsc2F0Q3VzdG9tUGFyYW1ldGVyPTIxNzc3MF80MTg1NjAyXzIxNzc3MF9OVUxMX3Bjd2ViXzVmZTE2YzZhYzViMzY3YjVjMzQ1YjAyZmY2ZTA1YjIyXyZidWxzYXRlbmR0aW1lPTE1ODM4MTc5OTEmYnVsc2F0c3RhcnR0aW1lPTE1ODM3ODE2OTEmYnVsc2F0aGFzaD13bldsaVpYR3kyV0hXenN0LWdrM19OU3NjZzZRMktzZ1MwWDhUZ3FtTGxRPQ==.m3u8
0.0

Канал 3

Теги:Канал 3, TV, BG