https://edge-mob-sr.iptv.bulsat.com/tv6/smil:discovery_mobile.smil/chunklist_w906446326_b800000_tkYnVsc2F0Q3VzdG9tUGFyYW1ldGVyPTIxNzc3MF80MTg1NjAyXzIxNzc3MF9OVUxMX3Bjd2ViXzVmZTE2YzZhYzViMzY3YjVjMzQ1YjAyZmY2ZTA1YjIyXyZidWxzYXRlbmR0aW1lPTE1ODM4MTc5OTEmYnVsc2F0c3RhcnR0aW1lPTE1ODM3ODE2OTEmYnVsc2F0aGFzaD0zSTdhUTJkUVlSdkdtXzhZQzZxeXFDMHVFYm1kMm9FbUVqZGRHcGg2Qy1JPQ==.m3u8
0.5

Discovery Channel